Adunări de creditori

2019.06.10 (O) STENCIL – Model vot prin corespondenta

Evaluare

Inventar

Instanță

Admite cererea formulată de societatea debitoare Stencil Technologic SRL.

 • În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitoarei Stencil Technologic SRL.
 • Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare.
 • Fixează următoarele termene limită:
   • a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 05.07.2019;
   • b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 25.07.2019;
   • c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 19.08.2019;
   • e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 30.07.2019.
 • Numeşte administrator judiciar provizoriu pe Insol Advisor SPRL, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014.
 • În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014.
 • Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege.
 • În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
 • Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
 • Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1.
 • Conexează cererile creditoarelor Galantus SRL, Gero Trans SRL, Suez Environment Eu-EST SRL formulate în dosarul nr. 8412/3/2019 în baza art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 şi le califică pe acestea ca fiind declaraţii de creanţă.
 • Fixează termen pentru continuarea procedurii la 15.10.2019.
 • Executorie.
 • Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare.
 • Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă.

Notificări. Anunțuri

Rapoarte de activitate

Tabele de creanță

2019.06.10 (O) STENCIL – Model declaratie de creanta

Plan de reorganizare