Adunări de creditori

2019.05.13 (O) RAMIF PROD – Model formular vot prin corespondenta

2019.07.05 (O) RAMIF PROD – PV AGC 1

Evaluare

Inventar

Instanță

 • Admite cererea formulată de debitoarea RAMIF PROD SRL şi în baza art. 38 al. 1 şi 71 al.1 din Legea 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva acesteia.
 • În temeiul art. 71, 66 al. 7 şi 45 al.1 lit. d din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, desemnează provizoriu ca administrator judiciar pe INSOL ADVISOR SPRL, la cererea creditorilor care au formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea 85/2014 pentru administrarea procedurii până la confirmarea acestuia în condiţiile legii.
 • Stabileşte onorariul administratorului provizoriu de 3000 lei, conform criteriilor stabilite de OUG 86/2006.
 • Potrivit art. 74 din Legea 85/2014 obligă debitoarea ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 al.1 din Legea 85/2014.
 • În perioada de observaţie, debitoarea va putea să continue desfăşurarea activităţilor curente şi poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, în condiţiile art. 87 al. 1 şi 2 din Legea 85/2014.
 • În baza art. 75 din Legea 85/2014 se suspendă de drept, la data deschiderii procedurii insolvenţei, toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei, cu excepţia celor prevăzute de art. 75 al. 2 şi 3, iar conform art. 76 din Legea 85/2014 se dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror circumscripţie se află sediul debitoarei declarat la ORC.
 • Administratorul judiciar va depune la dosarul cauzei raportul prevăzut de art. 92 al. 1 şi 2 din Legea 85/2014, în termen de 20 de zile de la desemnarea sa, raportul prevăzut de art. 97 al. 1 din Legea 85/2014 în termen de 40 de zile de la data desemnării sale şi va depune lunar un raport privind descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, un extras al acestora urmând a fi publicat în BPI, în conformitate cu art. 59 al.1 şi 2 din Legea 85/2014.
 • În baza art. 71 şi 99-100 din Legea 85/2014, dispune notificarea, de către administratorul judiciar, către toţi creditorii menţionaţi în lista depusă conform art. 67 al.1 lit. c sau 74 din Legea 85/2014, către debitoare şi către ORC, pentru efectuarea menţiunii, prin modalitatea prevăzută de art. 99 al.3 şi în termenele prevăzute de art. 100 al.1 teza I din Legea 85/2014, asupra deschiderii procedurii generale a insolvenţei în privinţa debitoarei precum şi asupra:
   • termenului limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la primirea notificării;
   • termenului de soluţionare a opoziţiilor – 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora;
   • termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 14.06.2019, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă (art. 5 pct. 20 şi pct. 72 din Legea 85/2014);
   • termenului de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 01.07.2019.;
   • termenului de definitivare a tabelului creanţelor şi soluţionarea eventualelor contestaţii faţă de tabelul de creanţe – 22.07.2019;
   • locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor – sediul Tribunalului Dâmboviţa, data: 05.07.2019, ora 13;
 • În baza art. 101 al 1 din Legea 85/2014, in 60 de zile de la data deschiderii procedurii insolvenţei, administratorul judiciar va efectua inventarierea bunurilor.
 • Conform art. 39 al.2 din Legea 85/2014 dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
 • În baza art. 902 al. 2 pct. 16 din Codul civil prezenta încheieire este supusă notării în Cartea Funciară.

Termen administrativ de control stabilit conform art. 59 al.3 din Legea 85/2014 – 23.09.2019. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel se va depune la Tribunalul Dâmboviţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Document: Încheiere de şedinţă    02.05.2019

Notificări. Anunțuri

Rapoarte de activitate

2019.07.01 (O) RAMIF PROD – Raport de verificare creante

2019.07.10 (O) RAMIF PROD – Raport de verificare creante – Completare

2019.07.16 (O) RAMIF – Raport de cauze

Tabele de creanță

2019.05.13 (O) RAMIF PROD – Model declaratie de creanta

2019.07.01 (O) RAMIF PROD – Tabel preliminar

2019.07.10 (O) RAMIF PROD – Tabel preliminar actualizat

Plan de reorganizare

2020.06.18 (O) RAMIF PROD – Plan de reorganizare.