Renuntarea la compensatia creantelor in procedura insolventei


Cine are competența materială de a judeca contestația împotriva executării silite individuale demarate de către creditorul bugetar în procedura insolvenței: judecătorul sindic sau judecătoriile, ca instanțe de executare?


Creditorul bugetar, decăzut din dreptul de a-și recupera creanța sa în cadrul unei proceduri de insolvență, ca urmare a înscrierii tardive la masa credală, mai are ulterior dreptul de a-și valorifica respectiva creanță în cadrul unei cererii de rambursare TVA formulată de către debitorul aflat în procedura de insolvență?


Scutirea de la plata taxei judiciare de timbru se aplică și cererilor de chemare în judecată însușite de către administratorul / lichidatorul judiciar (acțiuni care sunt introduse anterior deschiderii procedurii de insolvență de către debitor) sau doar celor care sunt introduse direct de către administratorul / lichidatorul judiciar, după deschiderea procedurii de insolvență?


Este compatibilă procedura insolvenței cu dreptul părților unui raport juridic obligațional de a renunța la compensarea creanțelor sale reciproce? Pe lângă părțile raportului juridic obligațional pot invoca compensarea creanțelor reciproce și ceilalți creditorii participanți la procedura insolvenței în exercitarea unei veritabile acțiuni oblice?


În desemnarea administratorului judiciar provizoriu la deschiderea procedurii, prevalează cererea debitorului sau a creditorului?


Poate fi exercitată / continuată împotriva moștenitorilor acțiunea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorului statutar pentru intrarea în insolvență a debitorului în cazul decesului acestuia?


Are dreptul practicianul în insolvență să verifice creanţele bugetare constatate prin titluri executorii sub aspectul momentului naşterii acestora pentru a stabili dacă sunt anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii de insolvenţă?


Are dreptul practicianul în insolvență să verifice, pe fond, creanţele bugetare constatate prin titluri executorii contestate în termen legal? Dacă da, care sunt limitele acestei verificări?


Impozitele locale datorate pentru bunurile grevate de cauze de preferință, valorificate în cadrul procedurii de insolvență, au prioritate la distribuire în fața creditorului garantat?


Se poate dispune de către judecătorul sindic, din oficiu, înscrierea provizorie în tabelul definitiv a creanțelor care sunt contestate?


Este admisibilă cererea de plată formulată în cadrul procedurii insolvenței direct la judecătorul sindic?


Poate creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor să decidă desemnarea unui alt administrator/lichidator judiciar în orice moment al procedurii? Ce se întâmplă dacă, ulterior adunării generale, face acest lucru iar decizia sa nu este contestată la judecătorul sindic?


Care este izvorul juridic și momentul la care se naște creanţa A.F.I.R. (Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) izvorâtă dintr-un contract de finanţare prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală?


Are obligația să se abțină de la vot, în cadrul adunărilor generale ale creditorilor,  creditorul care se află, din cauza interesului propriu, în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanți la procedură?


Poate judecătorul sindic să invoce din oficiu decăderea din dreptul de a propune un plan de reorganizare?


Poate administratorul sau lichidatorul judiciar desemnat într-o procedură să recuze, în nume propriu, judecătorul sindic?


Pornind de la obligația legală potrivit căreia orice cerere de înscriere la masa credală trebuie să aibă anexate documentele justificative ale creanței în termenul limită stabilit pentru înscriere, este admisibilă proba cu aceste înscrisuri depuse doar cu ocazia formulării contestației împotriva tabelului preliminar?


Creanțele bugetare accesorii (dobânzi si penalități de întârziere) cuprinse într-un titlu executoriu emis de către organul fiscal după data întocmirii procesului verbal de sechestru reprezintă o creanță beneficiară a unei cauze de preferință sau au doar rangul unei creanțe bugetare?


Care este situația juridică a garanției de bună execuție constituită de către un debitor aflat in procedură de insolvență, în varianta indisponibilizării unei sume de bani pentru o perioadă determinată de timp si sub condiția apariției unor vicii?


Care sunt consecințele nepredării documentelor contabile în raport cu cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale a administratorilor și a membrilor organelor de conducere a debitorului aflat în insolvență?


Este admisibilă strămutarea unui dosar asociat dosarului de fond în care s-a deschis procedura insolvenței?


În ce limite soluționează judecătorul sindic cererile practicianului în insolvență formulate ca urmare a imposibilității luării unei hotărâri  în cadrul comitetului creditorilor sau a adunării creditorilor din lipsă de cvorum, convocate de cel puțin două ori cu același subiect?


Poate judecătorul sindic să confirme administratorul, lichidatorul judiciar și să îi stabilească remunerația în situația în care nu se poate lua o hotărâre în ședințele adunării creditorilor din lipsă de cvorum, legal convocate la cel puțin două ședințe cu acest subiect?


Sechestrul penal instituit în vederea confiscării speciale (pentru repararea pagubei infracțiunii sau a garantării executării cheltuielilor judiciare) suspendă înstrăinarea bunurilor în cadrul procedurii de insolvență?


Are măsura preventivă reglementată de art. 493 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală („interdicția inițierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice”) vreun efect asupra procedurilor de insolvență?


Este posibilă închiderea procedurii de faliment în ipoteza în care nu există bunuri valorificabile, ci doar creanțe de recuperat de la un alt debitor aflat la rândul său în faliment, în temeiul art. 174 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 sau este necesară asteptarea finalizării demersurilor de recuperare a creanțelor sau a închiderii procedurii de faliment a debitorului de unde trebuie recuparată creanța?


Sunt aplicabile dispozițiile art. IX și X din O.U.G 88/2018 în cazul insolvențelor incepute in temeiul Legii 85/2006?