Adunări de creditori

2019.07.22 (O) KOMANDOR – Model vot prin corespondenta

Evaluare

Inventar

Instanță

Admite cererea formulată de creditorul DN 1 TRANSCOM SRL.

 • În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală de insolvenţă faţă de debitorul SC KOMANDOR ROMANIA SRL.
 • Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.
 • În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 85/2014.
 • În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-si conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere si de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar.
 • Fixează următoarele termene limită:
   • a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 02.09.2019;
   • b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 23.09.2019;
   • c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 18.10.2019;
   • d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 30.09.2019. Cf. art. 45 alin.1 lit. d) din Lg. 85/2014,
 • desemnează in calitate de administrator judiciar provizoriu, pe INSOL ADVISOR SPRL cu o remuneraţie de 4000 lei, la care se adaugă TVA, din averea debitorului.
 • În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art. 100 din Legea nr. 85/2014, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitoarei şi oficiului Registrului comerţului sau, după caz, Registrului societăţilor agricole ori Registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.
 • Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege.
 • În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
 • Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi.
 • Pune în vedere administratorului judiciar să depună, lunar, la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, in ultima zi lucrătoare a fiecărei luni împreună cu dovada publicării in BPI.
 • Califică cererile formulate de creditorii METRIC PRODUCTION SRL si AIR FLEX SRL ca fiind declaraţii de creanţă si dispune ca administratorul judiciar sa efectueze verificarea acestora.
 • Dispune ataşarea dosarului nr. 156/93/2019 la prezenta cauză si pune in vedere administratorului judiciar sa aibă in vedere înscrisurile si declaraţiile aflate in acest dosar.
 • Fixează termen pt. examinarea stadiului procedurii pentru data de 24.10.2019 şi dispune citarea părţilor prin BPI.
 • Executorie.
 • Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată cf. art. 396 alin.2 CPC la data de 18.07.2019.

Notificări. Anunțuri

Rapoarte de activitate

Tabele de creanță

2019.07.22 (O) KOMANDOR – Model declaratie de creanta

Plan de reorganizare

2020.09.15 (O) KOMANDOR – Plan de reorganizare